tugas sd praktikum 2

Minggu, 06 November 20110 komentar

// Tugas angka

/* ============================================
tugas praktikum struktur data
============================================

Nama : DEVID EKHA HIDAYAT
NIM : 11051103441
Kelas : E

============================================ */
void piramid(int angka){

int baris;
int kolom;

for(baris=1; baris<=angka; baris++){

for(kolom=1; kolom<=baris; kolom++){

printf("%d ", kolom);

}

printf("\n");

}

}

int main(){

int angka;

printf("Silahkan Masukkan Angka : \n");
scanf("%d", &angka);
printf("\n");

piramid(angka);

}
//Tugas Bintang

/* ============================================
tugas praktikum struktur data
============================================

Nama : DEVID EKHA HIDAYAT
NIM : 11051103441
Kelas : E

============================================ */

int main(){

int baris;
int kolom;
int bintang;

printf("Masukkan Banyaknya Bintang : \n");
scanf("%d", &bintang);

for(baris=1; baris<=bintang; baris++){

for(kolom=1; kolom<=baris; kolom++){
printf("*");

}

printf("\n");

}
}
Share this article :

Posting Komentar

 
DEVID | EKHA | HIDAYAT | 0821-6919-7410
Copyright © 2011. devid ekha hidayat

Template ini diedit oleh : DEVID EKHA HIDAYAT